Aktuelt Kristoffer Noring XLENT Oslo

Lag bærekraftig IT-arkitektur

Når vi starter et IT-arkitektur prosjekt gjør vi kartlegging og modellering av virksomheten din slik at du ender opp med et godt samspill mellom system, IT-arkitektur, virksomhetsevner (capabilities) og virksomhetsbegrep.

Virksomhetsanalyse

Formålet med virksomhetsanalysen er å identifisere og komme frem til hvilke utfordringer bedriften står overfor og hva som bør prioriteres. 

NexusLink

En bedrift kan ha utallige utfordringer, noen av disse kan være

 • Skalere opp driften
 • Bli mer effektive
 • Innføre ny teknologi

Virksomhetsmodellering

Virksomhetsmodellering er til for å skape langsiktighet og felles forståelse for virksomheten. Dette blir et språk både virksomheten og IT kan forholde seg til når virksomhetens behov skal uttrykkes.

Bildet viser samspillet mellom capabilities, begreper, systemer og IT-arkitektur.

Hold fokus på hva bedriften din gjør

Modeller som beskriver HVA en virksomhet gjør eller behøver er å betrakte for langsiktige, holdbare og viktige å kontinuerlig oppdatere.

Eksempler

 • Hva bedriften din leverer
 • Hvilke forretningsevner (capabilities) bedriften din trenger for å kunne levere
 • Hvilke forretningsbegrep dere bruker internt
 • Hvilke prosesser som skjer rundt om i virksomheten 

En digital plattform bør bygge på det som er holdbart over tid og det er hjørnestenen i Nexus Link (XLENTs digitale tjenesteplattform) - og er basert på nettopp HVA bedriften din gjør og skaper bærekraftige digitale løsninger.

Til sammen utgjør virksomhetens evner det som behøves for at kjernevirksomheten skal fungere for å kunne levere sine tjenester og produkter.

Det er tre områder hvor vi bruker denne kartleggingen aktivt:

 1. Systemoppgradering
 2. Systemtkartlegging
 3. IT-utvikling

Capability map Nexus LinkVirksomhetens evner rangeres i ulike nivåer fra topp nivå og videre 3 - 4 nivåer under. Ofte kan du se dem visualisert som på bildet eller du kan sette det opp i et regneark. Målsetningen er å skape en struktur som bedriften din kjenner seg igjen i og kan gjøre til sin egen.

Noen ganger kan det være fordelaktig å starte med en slik kartlegging av hele virksomheten, men erfaringsmessig så ser vi at det kan bli en veldig stor oppgave. Få selskaper har tid og kapasitet til dette. Vi starter derfor ofte med å se på en allerede identifisert utfordring og gjør kartleggingen rundt denne.

Begrepskartlegging

For å virkelig gjøre et dypdykk og forstå en bedrifts språk og begreper utfører vi også en begrepskartlegging. Virksomhetsbegreper er hva ditt firma setter av navn og begreper på hva dere gjør. Det gir mulighet til å gi hele bedriften en felles terminologi å forholde seg til og dermed lette kommunikasjon på tvers av bedriften.

Noen salgsorganisasjoner kaller en potensiell kunde nettopp for potensiell kunde, andre kaller det et lead og en annen organisasjon kaller det et tips. Det er for at et system skal leve lenge etter at det er utviklet at begrepene som brukes er kjent i virksomheten.

 

Entity map Nexus Link
Eksempel på et begrepskart

 

Hvorfor gjør vi en slik kartlegging?

Vi bruker hovedsakelig dette for tre bruksområder

 1. Definere et felles språk
 2. Beskrive virksomhetslogikk
 3. Diskutere informasjonsarkitekturen

Virksomhetsmodellering

Det vi har beskrevet til nå er to teknikker og modeller for å beskrive en virksomhet. For oss så utgjør de kjernen i det vi kaller for bærekraftig digitalisering. 

Hvor leder dette oss?

Vi ønsker å koble virksomhetsanalysen til virksomhetens IT-system og arkitektur. Det gir oss mye innsikt og forståelse om hvordan bedriften fungerer ved å analysere hvordan IT systemene forholder seg til virksomhetsevnene og begrepene.

Om du forstår hvilke systemer som ivaretar de forskjellige evnene skaper du deg et bilde av hva som gjøres i de forskjellige IT-systemene. Forståelsen av hva som gjøres hvor i den fordypende innsikten i virksomheten er viktig, men det skaper også en bærekraftig base for digitalisering. Dette skjer ved å skape forutsetninger for løse koblinger mellom system og for "kontrakt dreven integrasjon".

 

Kontakt